Realizacje

 

Lp.

Rok

Klient

Temat zadania

1.

2015

Orlen Południe S.A.

Wykonanie dokumentacji technicznej i specyfikacji zamówień dla zmian technologicznych na rurociągach na instalacji HOP

2.

2015

ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji odbiorowej pod UDT, dla rurociągu gazowego DN150, zasilającego kocioł wodny UNIMAT UT-M 50, na terenie zakładu Stalprodukt S.A.

3.

2015

EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.

Uruchomienie węzła „Zagospodarowania gazów odpadowych z procesów produkcyjnych do opalania pieca H-501 na Instalacji Hydrorafinacji”

4.

2015

MIELEC DIESEL GAS Sp. z o.o.

Opracowanie procesu oczyszczania biogazu z siarkowodoru

Opracowanie procesu odzysku CO2 ze spalin

5.

2015

ORLEN Południe S.A.,/ REMINT
Sp. z o.o.

Uruchomienie węzła „Zagospodarowanie gazów procesowych z Instalacji Rozpuszczalników jako uzupełnienie gazu obiegowego na Instalacji HYDRO”

6.

2015

SAVONA PROJECT
Sp. z o.o.

obliczenia procesowe układu para-woda dla potrzeb wielowariantowej analizy zabudowy bloku biomasowego w EC Lublin.

7.

2015

GRUPA AZOTY, AUTOMATYKA Sp. z o.o.

Wpięcia dodatkowej linii kaprolaktamu do ekstraktorów wstępnych 1530-V01 oraz 1630-V01

8.

2015

BBW-Projekt
Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji węzła wodoru pod kątem optymalizacji temperatury po chłodnicy E-622 dla Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze.

9.

2016

Orlen Południe S.A.

Analiza doboru zamienników pomp P-502, P-402 i P-301 dla Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze

10.

2016

Orlen Południe S.A.

Badania endoskopowe rur reformera H-611 Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze

Badania przepływowe spadków ciśnienia złóż katalitycznych rur reformera H-611, Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze

11.

2016

Orlen Południe S.A.

Wielowariantowa analiza zagospodarowania frakcji C4 dla ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

12.

2016

BBW-Projekt
Sp. z o.o.

Dostosowanie zbiornika ZP-19 560m3 celem zestawienia wysokich wolumenów płynów do spryskiwaczy

13.

2016

R.S.U. MONTAR
Sp. z o.o.

Projekt Inwestycyjny I-0016/018 pt. Modernizacja Chemicznej Oczyszczalni ścieków GA AZOTY

14.

2016

KOTŁOMONTAŻ
Sp. z .o.o.

Modernizacja kolektora na powrocie wody sieciowej FENICE Krosno

15.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Wymiana 4 szt. pomp żywicy typu PCZ na pompy zębate w Instalacji Syntezy Epoksydów ob.1232

16.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Wymiana 3 szt. pomp żywic epoksydowych w układzie I i IV w ob.1234

17.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Wymiana 3 szt. pomp żywic poliestrowych przy zb. mag. nr 1, 2, 3 i 4 w ob.528.

18.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Wymiana 2 szt. pomp żywic poliestrowych przy homogenizatorach nr 4 i nr 5 obiekt 528

19.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Wymiana 2 szt. pomp żywic poliestrowych pod mieszalnikiem nr 1 obiekt 524

20.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Projekt techniczny „Dobór i montaż urządzeń ograniczających pylenie bezwodnika trimelitowego w ob.1235”.

21.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Dobór i montaż topielników surowców stałych dla instalacji preparatów rozpuszczalnikowych w ob. 1229

22.

2016

CIECH SARZYNA S.A.

Przystosowanie instalacji żywic rezolowych do produkcji Żywicy S. Projekt techniczny „Stanowisko rozładunku autocystern z fenolem i formaliną”

23.

2016

ORLEN Eko
Sp. z o.o.

Modernizacja Węzła Gospodarczego Wykorzystania Odpadów (GWO)

24.

2016

ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o.

Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie. Algorytm pomiarów gwarancyjnych stacji kogeneratorów

25.

2016/2017

CIECH SARZYNA S.A.

Modernizacja kolumny rektyfikacyjnej dla reaktora nr 7 obiekt 501, projekt procesowy i techniczny

26.

2016

Orlen Południe S.A.

Analiza procesowa rozdziału frakcji C8+ z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Jednostki Rozpuszczalniki

27.

2016/2017

W realizacji

Torpol Oil&Gas Sp. z o.o.

Zabudowa kompresora gazu syntezowego na WGS OXO, projekt wykonawczy branży procesowej i montażowej

28.

2017

ORLEN Eko
Sp. z o.o.

Dokumentacja wykonawcza przykrycia skrzyni zlewnej zbiornika V20

29.

2017

Orlen Południe S.A.

Budowa myjni cystern samochodowych w Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze. Dokumentacja przedprojektowa.

30.

2017

W realizacji

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

Przebudowa węzła absorpcji chlorowodoru na instalacji żywic silikonowych

31.

2017

Orlen Południe S.A.

Zagospodarowanie frakcji C4 z instalacji Regeneracji w kierunku opalania pieca H501

32.

2017

ZWRI Sp. z o.o. Sp.k.

Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowych

33.

2017

W realizacji

BBW-Projekt
Sp. z o.o.

Powietrzna chłodnica wodoru E-622. Rysunek założeniowy.

34.

2017

W realizacji

Orlen Południe S.A./ BBW-Projekt
Sp. z o.o.

Wykonanie i montaż laboratoryjnego stanowiska badawczego hydrorafinacji węglowodorów.

35.

2017

CIECH SARZYNA S.A.

Wykonanie projektu na dobór i instalację liczników przepływu produktu w CIECH Sarzyna S.A.

36.

2017

Orlen Południe S.A.

Zagospodarowanie frakcji C4 z instalacji Regeneracji

w kierunku opalania pieca H501. Dokumentacja wpaleń

37.

2017

W realizacji

ORLEN Eko
Sp. z o.o.

Modernizacja systemu dystrybucji mocznika do piecy fluidalnych.

38.

2017

Grupa Azoty S.A

Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy rozprężacza kondensatu 9 bar na instalacji odsiarczania spalin ECII

39.

2017

T.T.U. Urbanowicz Zdzisław Sp. z o.o.

Węzeł odsiarczania – Orlen Południe S.A Zakład Jedlicze. Projekt procesowy.

40.

2017

W realizacji

BBW-Projekt Sp. z o.o.

Węzeł zbiórki i zagospodarowania kondensatu pary grzewczej na instalacji Hydrorafinacji w Orlen Południe Z. Jedlicze. Założenia procesowe.

41.

2017

W realizacji

CIECH SARZYNA S.A.

Umowa ramowa. Ograniczenia zapylenia glifosatem stanowiska pracy przy mieszalniku M-20 (w ob.1212)

42.

2017

W realizacji

CIECH SARZYNA S.A.

Umowa ramowa. zamknięcie obiegu wody chłodzącej dla wydziału ER – etap I. Analiza procesowa.

 

 

 

 

 
33-101 Tarnów | ul. Chemiczna 186 | +48 14 688 90 74, +48 606 142 123 | biuro@wrkprodes.pl